Vuk’un 176. Maddesinde tüccarlar defter tutma hususunda iki sınıfa ayrılmıştır. Buna göre ; Birinci sınıf tüccarlar bilanço esası , ikinci sınıf tüccarlar ise işletme esasına göre defter tutarlar. Böyle bir ayrıma gidilmesinin sebebi ise iş hacmi dar olan tüccarlar için daha yalın daha basit bir kayıt sistemiyle mükellefiyet tesis etmek , İş hacmi ve hukuki statüsü daha geniş olan tüccarlardan ise daha kapsamlı ve tam bir görevlendirme talep etmek .

      Birinci sınıf tüccarlar ikinci sınıf tüccarla kıyasla daha grift bir yapıya sahiptir ve birinci sınıf tüccarlar ; kendiisteğiyle birinci sınıf olanlar , yaptıkları işin mahiyeti sebebiyle birinci sınıf olanlar ve hesap döneminde ki iş hacimleri belirlenen seviyenin üzerinde olanlar şeklinde ayrılır. İkinci sınıf tüccarlar ise ; İlk kez iş yeri açan mükellefler ve yıllık iş hacimleri sebebiyle bu grupta sayılan mükelleflerden oluşur.

      Tüccarların hangi sınıfa gireceğini belirlemek için o hesap dönemi içinde yapılan alım ve satım hadleri ve yine o yıl içinde ki gayrisafi iş hasılatı belirleyici olur. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus bu haddin hesabında sadece o yılın içinde yapılan alım – satımların dikkate alınmasıdır yani önceki yıldan devreden mal alışları yıllık alışları , sonrakiyıllara devreden mal bedelleri ise yıllık satışların hesabında dikkate alınmamaktadır.

BİRİNCİ SINIFTAN İKİNCİ SINIFA GEÇME (SINIF DÜŞME)

1-  Bir  hesap  dönemindeki  iş  hacmi  hadleri  VUK’un  177.  maddesinde  yer  alan  hadlerden % 20’yi aşan bir oranda düşük olursa veya

2- Arka arkaya üç dönemin iş hacmi, VUK’un 177. maddesinde belirtilen hadlere göre % 20’ye kadar bir düşüklük gösterirse.

    Burada  önemli olan birbirini takip eden  ard arda üç  hesap  döneminde  düşüş ortaya çıkmasıdır. Bir başka önemli husus da iş hacmindeki düşüklüğün yine ard arda yani araya azalış olmayan bir yıl girmeden meydana gelmiş olmasıdır. Ayrıca bu düşüklük, hem mal alış  miktarındahem   de   satış   tutarında   olmalıdır

İKİNCİ SINIFTAN BİRİNCİ SINIFA GEÇME (SINIF YÜKSELTME)

1-  Bir  hesap  döneminin  iş  hacmi  VUK’un  177.  maddesinde  yer  alan  hadlerden  %  20’yi aşan bir oranda fazla olursa,

2– Arka arkaya iki dönemin iş hacmi VUK’un 177. maddesinde yer alan hadlere göre % 20’ye kadar bir fazlalık gösterirse,

Tüccar  sınıflarında yapılan değişikliklerde , hadler aşıldığındaikinci  sınıftan  birinci  sınıfa  geçmek  zorunluyken bilanço  esasından  işletme  hesabına  geçişte  aynı  zorunluluk söz konusu değildir. Mükellef isteğe bağlı olarak geçiş yapabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.